ความรู้ BEC

ทิศทางการออกแบบอาคารตามมาตรฐานการออกแบบอาคาร WELL Building Standard เรื่องการออกแบบแสงและทิวทัศน์สำหรับพื้นที่ทำงาน

WELL Building Standard มาตรฐานการออกแบบอาคาร ที่คำนึงถึงสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อาศัย ซึ่งมาตรฐานนี้จะต้องมีการตรวจประเมินผล ตรวจสอบประสิทธิภาพ

เครื่องปรับอากาศแบบผสมผสานด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ (SOLAR THERMAL HYBRID AIR CONDITIONERS)

ในปัจจุบัน เครื่องปรับอากาศ แบบผสมผสานด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์( Solar Thermal Hybrid Air Conditioners) ได้รับการออกแบบและพัฒนาในหลายรูปแบบ โดยบริษัท Bayat

พลังงานแสงอาทิตย์กับประเทศไทย

แผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย (Solar resource map of Thailand) แผนที่ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ของประเทศไทย จัดทำขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2542

การประเมินพื้นที่ในการติดตั้งและศักยภาพในการใช้แสงอาทิตย์

การประเมินพื้นที่เบื้องต้นสำหรับผู้ที่สนใจจะติดตั้ง Solar Cell ในบริเวณบ้านเรือน ซึ่งควรศึกษาด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพื้นที่ที่ท่านมีก่อนการติดตั้งดังนี้

อาคาร Net Zero Energy Building ในประเทศไทย

โครงการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับอาคารในประเทศไทยซึ่งสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าสุทธิภายในอาคารเป็นศูนย์ (Net Zero Energy Building) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประสบผลสำเร็จ