ความรู้ BEC

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานในต่างประเทศ

ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 เป็นพระราชบัญญัติสำคัญในการส่งเสริมเรื่องการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร และโรงงาน

CASBEE หรือ Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency

คือมาตรฐานวิธีการประเมิน และระดับของประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้นของอาคาร ถูกพัฒนา Japan Sustainable Building Consortium (JSBC)

การระบายอากาศในอาคารและที่พักอาศัย

การระบายอากาศมีหลากหลายระบบและเทคนิคเพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละอาคาร โดยแต่ละระบบและเทคนิคมีข้อดี ข้อเสียและการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป

มาตรฐาน ASHERE 90.1 เรื่องระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็น

U.S. Department of Energy’s (DOE’s) ได้ออกกฎหมาย Building Energy Code 101 มีวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ลักษณะอาคาร ชี้แจงผลกระทบต่าง ๆ ประเมินแนวทางแก้ไข

ระบบการนำแสงธรรมชาติเข้าสู่ตัวอาคารเพื่อลดการใช้พลังงาน (Daylighting System)

การออกแบบอาคารในปัจจุบันต้องคำนึงถึงสภาวะโลกร้อน และความยั่งยืนการออกแบบการใช้แสงธรรมชาติในอาคารมากขึ้น ซึ่งกลยุทธ์สำคัญในการปรับลดการใช้พลังงานลง

มาตรฐานของอาคาร DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen)มาตรฐานของอาคาร DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen)

แนวคิดของมาตรฐาน DGNB มาตรฐาน DGNB โดยหน่วยงานสภาอาคารยั่งยืนของเยอรมัน (German Sustainable Building Council – DGNB) ถือเป็นมาตรฐานอาคารระดับโลก

Building Codes in Singapore มาตรฐานการใช้พลังงานในอาคารของประเทศสิงคโปร์

สาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นเกาะตั้งอยู่ใกล้ช่องแคบมะละกาทางใต้สุดของคาบสมุทรมลายู เป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสูง มีพื้นที่ของประเทศ 700 ตารางกิโลเมตร

ทิศทางการออกแบบอาคารตามมาตรฐานการออกแบบอาคาร WELL Building Standard เรื่องการออกแบบแสงและทิวทัศน์สำหรับพื้นที่ทำงาน

WELL Building Standard มาตรฐานการออกแบบอาคาร ที่คำนึงถึงสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อาศัย ซึ่งมาตรฐานนี้จะต้องมีการตรวจประเมินผล ตรวจสอบประสิทธิภาพ

เครื่องปรับอากาศแบบผสมผสานด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ (SOLAR THERMAL HYBRID AIR CONDITIONERS)

ในปัจจุบันเครื่องปรับอากาศแบบผสมผสานด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์( Solar Thermal Hybrid Air Conditioners) ได้รับการออกแบบและพัฒนาในหลายรูปแบบ โดยบริษัท Bayat Energy

พลังงานแสงอาทิตย์กับประเทศไทย

แผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย (Solar resource map of Thailand) แผนที่ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ของประเทศไทย จัดทำขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2542