กฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน เว็บไซต์ราชกิจานุเบกษาได้เผยแพร่  กฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563 

โดยมีสาระสำคัญดังนี้

หมวด ๑ ประเภทและขนาดของอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

กำหนดอาคารที่จะก่อสร้างใหม่ หรือดัดแปลงอาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไปใน 9 ประเภทอาคาร จะต้องมีการออกแบบอาคารให้เป็นไป ตามกฎกระทรวงนี้

หมวด ๒ มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

เพิ่มเติมเนื้อหาได้แก่

การตรวจประเมิน ให้กระทำโดยผู้ได้รับใบประกอบวิชำชีพให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม หรือผู้ได้รับใบประกอบวิชำชีพให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม และได้รับกำรรับรองจากกรมพัฒนำพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานว่าเป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรม ตำมหลักสูตรที่กำหนด

การรับรองผลการตรวจประเมิน ให้เจ้าของอาคารมีหน้าที่จัดทำรายงานผลการตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร

บทเฉพาะกาล

ในระยะเริ่มแรกจะบังคับใช้กับอาคารที่มีขนาด 10,000 ตารางเมตร ในปีแรก (13 มีนาคม 2564)

5,000 ตารางเมตร ในปีที่ 2 (13 มีนาคม 2565) และ 2,000 ตารางเมตร ในปีที่ 3 (13 มีนาคม 2566)

ในระหว่างการเริ่มบังคับใช้ พพ. ได้จัดเตรียมร่างประกาศกระทรวงพลังงานอีก 2 ฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีการก่อสร้าง และนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานโดยมีการปรับเกณฑ์ในบางระบบของการประเมินแบบอาคารให้มีความเข้มข้นขึ้น นอกจากนี้ พพ. ได้จัดเตรียมร่างประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อรับรองผู้สำเร็จการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงาน

 

bec

 

สามารถ Download กฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563 ได้ที่นี้  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/094/T_0007.PDF

ไฟล์แนบ