กฎกระทรวง BEC ยังไม่มีผลบังคับใช้กับการขออนุณาตก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคาร ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร

กฎกระทรวง BEC ยังไม่มีผลบังคับใช้กับการขออนุณาตก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคาร ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร


          อ้างอิงจาก พ.ร.บ.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไข 2550) มาตรา 20 ระบุว่า ในการออกกฎกระทรวงตาม ถ้าคณะกรรมการควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารได้พิจารณาให้ความเห็นชอบที่จะนำมาใช้บังคับกับการควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วยแล้ว ให้ถือว่ากฎกระทรวงดังกล่าวมีผลเสมือนเป็นกฎระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ปัจจุบัน คณะกรรมการควบคุมอาคารอยู่ระหว่างการพิจารณาการให้ความเห็นชอบ จึงมีผลให้กฎกระทรวง BEC ปี 2563 จะยังไม่มีผลบังคับสำหรับการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร (อ.1) และขอเปิดใช้งานอาคาร (อ.6) เฉพาะในส่วนอาคารภาคเอกชนเท่านั้น โดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้กับภายในปี 2564 นี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 02-225-2412 (วัน-เวลาราชการ)