กระทรวงพลังงานได้ออกประกาศกระทรวงพลังงาน 2 ฉบับ เรื่อง กำหนดค่าเกณฑ์มาตรฐานอาคาร BEC วิธีการคำนวณ และการรับรองผลการตรวจประเมินในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2564 แล้ว

กระทรวงพลังงาน โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ออกประกาศกระทรวงพลังงาน 2 ฉบับ ในราชกิจนาบุเบกษา (24 ธันวาคม 2564) ได้แก่

(1.) ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดค่ามาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2564

โดยมีสาระสำคัญของประกาศกระทรวง เรื่อง กำหนดค่ามาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้นจะเกี่ยวข้องกับค่าเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ในระบบต่าง ๆ ประกอบได้ด้วย ระบบเปลือกอาคาร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน ซึ่งอาคารก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงใน 9 ประเภทอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป จะต้องมีการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานให้มีค่ามาตรฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงฉบับนี้

รายละเอียดตามลิ้งค์
>>คลิ้ก<<

และ (2.) ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณและการรับรองผลการตรวจประเมินในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานแต่ละระบบ การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร และการใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบต่าง ๆ ของอาคาร พ.ศ. 2564

โดยประกาศกระทรวงฉบับนี้ จะเกี่ยวข้องกับวิธีการคำนวณค่ามาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในระบบต่าง ๆ ประกอบไปด้วย ระบบเปลือกอาคาร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน การใช้พลังงานหมุนเวียน และการใช้พลังงานโดยรวมในอาคาร และมีสาระสำคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรับรองผลการตรวจประเมินฯ การจัดทำรายงานผลการตรวจประเมิน ตามแบบ ออพ.01 และแบบ ออพ.02

รายละเอียดตามลิ้งค์
>>คลิ้ก<<

และสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ตามเอกสารที่แนบ