การจัดกิจกรรมเชิงรุก (Road Show) ครั้งที่ 3 ณ เทศบาลนครภูเก็ต

ศูนย์ประสานงานการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต จัดกิจกรรมเชิงรุก (Road Show) ครั้งที่ 3 การประชาสัมพันธ์โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกฎหมายการออกแบบอาคารฉบับใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต