การจัดกิจกรรมเชิงรุก (Roadshow) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

        กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดสัมมนา BEC สัญจร ครั้งที่ 1 “การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกฎหมายการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
       ภายในงานมีการบรรยาย เรื่อง กฎหมายการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานและการเตรียมความพร้อม โดยผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานอาคารใหม่ได้อธิบายถึงสถานะของกฎกระทรวง และการประกาศใช้ที่จะเกิดขึ้นปลายปี 2561 รวมถึงการบรรยาย เรื่อง แนวทางการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  โดยผู้จัดการโครงการฯ