การจัดกิจกรรมเชิงรุก (Roadshow) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

        กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดสัมมนา BEC สัญจร ครั้งที่ 2 “การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกฎหมายการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” วันจันทร์ที่  16 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ หอประชุมชั้น 3 เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

        ภายในงานมีการบรรยาย เรื่อง กฎหมายการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานและการเตรียมความพร้อม โดยผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานอาคารใหม่ได้อธิบายถึงสถานะของกฎกระทรวง และการประกาศใช้ที่จะเกิดขึ้นปลายปี 2561 รวมถึงการบรรยาย เรื่อง แนวทางการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  โดยผู้จัดการโครงการ