การจัดงานสัมมนาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 3

         กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ บริษัท แอล. พี. เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาขน) จัดสัมมนาการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยภายในงานมีการบรรยาย เรื่อง การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้งานโปรแกรมคำนวนค่าการอนุรักษ์พลังงาน เบื้องต้น ซึ่งทางบริษัท แอล. พี. เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาขน) ได้มีโอกาสนำเสนอแนวทางการจัดทำโครงการอาคารชุดต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยบริษัทฯ ให้ความร่วมมือกับ พพ. เป็นอย่างดีเกี่ยวกับการออกแบบอาคารให้สอดคล้องกันแผนอนุรักษ์พลังงาน