การจัดงานสัมมนาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 5

       กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาเการรออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ในจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ๋ SCG เชตบางซื่อ กรุงเทพฯ ภายในงานมีการบรรยาย เรื่อง การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้งานโปรแกรมคำนวนค่าการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้นในระบบต่างๆ และหลังจากจบการบรรยาย มีการสอบถามพูดคุยกันในเรื่องวีชาชีพใหม่อย่างผู้ตรวจรับรอง ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทแทนในการให้บริการตรวจรับรองอาคารแก่หน่วยงานภาคเอกชน