การสัมมนาแถลงผล “โครงการกำกับดูแลและสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (BEC)

นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาแถลงผล "โครงการกำกับดูแลและสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (BEC)” เพื่อแถลงผลการดำเนินงานที่ได้ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎกระทรวงที่ว่าด้วยการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานด้านพลังงานสำหรับอาคาร (Building Energy Code ; BEC) ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 โดยตลอดในรอบปีที่ผ่านมา พพ. ได้ดำเนินการขับเคลื่อน BEC ในทุกภาคส่วน สรุปได้ดังนี้

1. ผลักดันนำร่องให้เกิดการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐาน BEC กับหน่วยงานภาครัฐตามมติ ครม. และภาคเอกชนที่สนใจ มีผลประหยัดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน กว่า 57 ktoe
2. มอบฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้ภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้ประกอบการ เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการออกแบบอาคารให้มีประสิทธิภาพ ที่สามารถช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ และมูลค่าทางธุรกิจ โดยปี 2563 มีแบบอาคารที่ได้รับฉลากในระดับดีเด่น 5 แบบอาคาร ระดับดีมาก จำนวน 25 แบบอาคาร และฉลากระดับดี 12 แบบอาคาร รวมทั้งหมด 31 อาคาร
3. การเข้าเยี่ยมชม ตรวจวัด และเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของอาคารที่ผ่านการตรวจประเมินแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน เพื่อติดตามผลการใช้พลังงานของอาคารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งข้อมูลของอาคารเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ในการต่อยอดพัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน BEC ต่อไป
4. การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในการส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย
5. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ การปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์มาตรฐาน BEC ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และรูปแบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของโครงการ

นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้เปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมงาน เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย และมีผลเป็นรูปธรรมต่อไป