การออกบูธกิจกรรมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อส่งเสริมแนวคิดเรื่อง ZEB Family ให้เป็นที่แพร่หลาย

                ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้ร่วมออกบูธในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อส่งเสริมแนวคิดเรื่อง ZEB Family ให้เป็นที่แพร่หลาย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10  ตุลาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องดวงกมล โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ ถนนศรีอยุธยา พญาไท กรุงเทพฯ โดยมี ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 

           ภายในงานประกอบด้วยการสัมมนาเกี่ยวกับการจัดทําแผนการเรื่อง ZEB สอดรับกับข้อเสนอเรื่องการแนะนําความเป็นมาของแนวคิดเรื่อง ZEB Family และการนําไปใช้ เพื่อให้เกิดการนําเสนอมาตรการร่วมกันของภาครัฐและภาคเอกชน การลงทุน ด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถ (capacity building) เพื่อยกระดับ ความสามารถในการประยกุต์ใช้ของผู้ใช้งานและส่งผลให้มาตรการดังกล่าวถูกนําไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง โดยการบรรยาจะมีเนื้อหาที่คำนึงถึงสถานการณ์ของประเทศไทย ผ่านการแนะนํากรณีศึกษาของอาคารที่นําแนวคิดเรื่อง ZEB Family ไปประยุกต์ใช้ รวมถึงแนวทางในการปรับปรุงอาคารที่มีอยู่แล้วให้กลายเป็น ZEB Family และการเยี่ยมชมอาคารตัวอย่างในประเทศไทยที่สามารถประหยัดพลังงานอีกด้วย