การเข้าเยี่ยมชมอาคารที่ผ่านการประเมินอาคารอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

        กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้เข้าร่วมการเยี่ยมชมอาคารที่ผ่านการตรวจประเมินแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2561 โดยมีตัวแทนจากสำนักงานโยธาธิการจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมด้วย ครั้งนี้ได้ไปเข้าเยี่ยมชมอาคารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 3 อาคาร ได้แก่ อาคารหอปรัชญารัชกาลที่ 9 อาคารสายใยรักแห่งครอบครัว และอาคารเรียนและสำนักงานคณะครุศาสตร์ ซึ่งอาคารเรียนและสำนักงานคณะครุศาสตร์ เป็นอาคารที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพลังงานระดับ ดี

       ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าเยี่ยมชมอาคารศูนย์การแพทย์ พร้อมระบบสาธารณูปการ และอาคารพิเคราะห์บำบัดโรคและบริการ ซึ่งเป็นอาคารสถานพยาบาล โดยตัวอาคารทั้งสองมีทางเชื่อมถึงกัน อาคารทั้งสองจะแยกส่วนของระบบปรับอากาศ ระบบผลิตน้ำร้อน จากตัวอาคารหลัก อีกทั้งยังมีห้องที่ควบคุมดูแลระบบไฟฟ้าอีกด้วย