กิจกรรมมอบฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2563

กิจกรรมมอบฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน

ประจำปี 2563

โครงการกำกับดูแลและสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (BEC)

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid - 19 ทำให้ในปีนี้ พพ. เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมโดยคัดเลือกหน่วยงานจำนวน 5 แห่งเพื่อเข้ามอบฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน 

สำหรับในปีนี้มีอาคารที่ได้รับฉลากจำนวนทั้งสิ้น 32 อาคาร โดยแบ่งเป็นระดับดีเด่น 5 อาคาร ดีมาก 14 อาคาร และดี  12 อาคาร และมีจำนวนอาคารที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณทั้งสิ้น 83 อาคาร

bec award

โดยหน่วยงานทั้ง 5 แห่งที่ พพ. ได้เข้ามอบฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานนั้น ได้แก่

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 25264 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 215 ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อาคารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานจำนวน 3 รางวัลโดยแบ่งเป็นระดับ ดีมาก 2 อาคาร และระดับดี 1 อาคาร รวมทั้งโล่ประกาศเกียรติคุณจำนวน 4 อาคาร โดยมีนายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นตัวแทนจาก พพ. มอบรางวัล และมีรองศาสตราจารย์ ดร.สันชัย อินทพิชัย ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยและระบบงานพัสดุ เป็นผู้รับมอบรางวัล

bec award

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 25264 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมวิกตอเลีย ตึกอธิการบดี ชั้น 1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อาคารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานจำนวน 1 รางวัลในระดับ ดีเด่น 1 อาคาร และโล่ประกาศเกียรติคุณจำนวน 2 อาคาร โดยมีนายประกอบ เอี่ยมสอาด หัวหน้ากลุ่มกำหนดและควบคุมมาตรฐานอาคาร กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นตัวแทนจาก พพ. มอบรางวัล และมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสะอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้รับมอบรางวัล โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม 

bec award

3. บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 6 ตุลาคม 25264 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

อาคารของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้รับฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานจำนวน 4 รางวัลในระดับ ดีเด่น 1 อาคาร ดีมาก 3 รางวัล และโล่ประกาศเกียรติคุณจำนวน 8 อาคาร โดยมีนายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นตัวแทนจาก พพ. มอบรางวัล และมีินายวิฑูรย์ ภาวนาเจริญ ผู้จัดการแผนกออกแบบอาคาร 1 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบรางวัล โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม

bec award

 

4. กรมท่าอากาศยาน ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ กรมท่าอากาศยาน

อาคารของกรมท่าอากาศยาน ได้รับฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานจำนวน 3 รางวัลในระดับ ดีเด่น 2 อาคาร ดีมาก 1 รางวัล และโล่ประกาศเกียรติคุณจำนวน 3 อาคาร โดยมีนายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นตัวแทนจาก พพ. มอบรางวัล และมีินายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นผู้รับมอบรางวัล

 

becc award

 

5. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ อาคาร ท.103 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

อาคารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้รับฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานจำนวน 1 รางวัลในระดับ ดีเด่น และโล่ประกาศเกียรติคุณจำนวน 1 อาคาร โดยมีนายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นตัวแทนจาก พพ. มอบรางวัล และมีนางสาวนพวรรณ กาญจนะวรรณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบรางวัล

bec award