ครม. เห็นชอบร่างกฎกระทรวง BEC เตรียมเริ่มบังคับใช้กับอาคารขนาดพื้นที่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป

                เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสำคัญเป็นการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคาร เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 เพี่อกำหนดค่ามาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบันและกำหนดวิธีการตรวจสอบ การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่สอดคล้องกับการขออนุญาตก่อสร้างหรือการดัดแปลงอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารเพื่อให้สามารถกำกับดูแลและควบคุมการออกแบบอาคารก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงให้มีการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ  และให้ดำเนินการต่อไป

                สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงฉบับนี้เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 โดยบทเฉพาะกาลระบุ ให้เริ่มดำเนินการกับอาคารพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร ในปีแรก และเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจรับรองแบบอาคารโดยกำหนดให้การตรวจรับรองแบบอาคารให้กระทำโดยผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุม และผ่านการทดสอบหลักสูตรที่ พพ ให้การรับรอง

 

bec

                สำหรับสำเนาหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคารและมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ...  สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้

ดาวน์โหลด สำเนาหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรี 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

โทรศัพทย์ 02 - 225 -2412 (วันและเวลาราชการ)