งานมอบรางวัลการประกวดแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

        

    กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดงานมอบรางวัลการประกวดแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีการมอบรางวัล ให้แก่ผู้ที่ได้รับการประกาศผลจากกิจกรรมประกวดแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาโดย ท่านโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน พพ. ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลในครั้งนี้ 

รายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล
 

ประเภทบุคคลทั่วไป


            1. รางวัลรองชนะเลิศ : THE BREEZE CONDO   
                โดยนายคเณศ จึ่งสกุล, นายกฤษณฐดินทร์ แสงอ่ำ และนายธวัชชัย บุนนาค

            2. รางวัลรองชนะเลิศ :  Kampang It Condo
                โดยนายยุทธนา ทองท้วม          

ประเภทนักศึกษา

            1.รางวัลชนะเลิศ : โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
                โดยนายพงศธร กลิ่นเทียน และนางสาวณัฐสุกานต์ คำสิริจรัส

            2.รางวัลชมเชย   :  อาคารศูนย์วิจัยและปฏิบัติการนวัตกรรมหุ่นยนต์ (ชมรม IRAP) 
                โดยนายเนรมิต โรจนรุ่งทวี, นาย ภัทรพล เพ็ชรพรหม และนายเอกณัฐ พันธ์เขตรการ