งานแถลงผลการดําเนินงานโครงการฯ ประจําปี 2562

           กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดแถลงผลการดำเนินโครงการศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2562 ได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 13ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานครฯ โดยมี นายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดงาน

          งานแถลงโครงการฯ ประจำปี 2562 โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการ ออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้ ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน ภาคเอกชน หน่วยงานมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ภายในงาน มีการนำเสนอวัสดุอนุรักษ์พลังงาน ที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร การจัดเสวนาด้านกฎกระทรวงการออกแบบอาคารให้อนุรักษ์พลังงาน และมีการจัดสัมมนาผลการดำเนินงานของโครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ที่ได้ดำเนินงานในปี 2562 และผลงานของศูนย์ประสานงานฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

          โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานนั้น มีการดำเนินงาน ตั้งแต่ปี 2558 ในด้านการเผยแพร่และสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การผลักดันกฎกระทรวงให้มีผลบังคับใช้ การตรวจเยี่ยมอาคารที่ ผ่านการตรวจประเมินและก่อสร้างแล้วเสร็จ การมอบฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน การตรวจประเมินและ รับรองแบบอาคาร ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี เรื่องมาตรการใช้เกณฑ์มาตรฐาน อาคาร BEC ที่มีเป้าหมายผลประหยัด 1,166 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ