ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง การรับรองผู้ทำหน้าที่ผู้ตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2564

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง การรับรองผู้ทำหน้าที่ผู้ตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2564

โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญ ได้แก่

1.คุณสมบัติผู้ขอรับการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจประเมินฯ BEC

2. หัวข้อวิชาของหลักสูตรการฝึกอบรมการตรวจประเมินฯ BEC

3. การดำเนินการการฝึกอบรม

4. การประเมินผล การทดสอบ และการรับรองว่าเป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรม

5. คุณสมบัติผู้ตรวจประเมินฯ BEC

6. การรับรอง และการต่ออายุการรับรอง

>>>>> Download ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง การรับรองผู้ทำหน้าที่ผู้ตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2564 <<<<<

สำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรฯ แล้วสามารถขอการรับรองได้ภายในระยะเวลา 2 ปี (หากพ้นกำหนดต้องเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบใหม่)
นับถัดจากวันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ โดยยื่นคำขอการรับรองมาที่

กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
เลขที่ 17 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครฯ 10330

 โดยใช้ แบบฟอร์ม >> Click << เพื่อใช้ในการยื่นคำขอ

ไฟล์แนบ
Tags