รับสมัครเข้าร่วมประกวดแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน

ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานภายใต้ชื่อกิจกรรม “แบบอาคาร BEC ที่มีประสิทธิภาพพลังงานระดับดีเด่น” ชิงเงินรางวัลรวม 200,000 บาท 

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้ออกแบบและแสดงแนวคิดการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรฐาน BEC และส่งเสริมการออกแบบอาคาร เพื่อให้ได้รับฉลาก แบบอาคารอนุรักษ์พลังงานระดับดีเด่น ที่มีผลประหยัดพลังงานมากกว่ามาตรฐาน BEC ร้อยละ 70

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
1.ประเภทบุคคลทั่วไปออกแบบอาคารชุด มีสมาชิกในกลุ่มตั้งแต่ 1 ถึง 3 คน
2.ประเภทนักศึกษาออกแบบอาคารสถานศึกษา มีสมาชิกในกลุ่มตั้งแต่ 1 ถึง 3 คน
      
รูปแบบของผลงาน
1)  หัวข้อของผลงาน “แบบอาคาร BEC ที่มีประสิทธิภาพพลังงานระดับดีเด่น”
2)  ประเภทบุคคลทั่วไปออกแบบผลงานประเภทอาคารชุด และประเภทนักศึกษาออกแบบผลงานประเภทสถานศึกษา ต้องมีพื้นที่ใช้สอยรวมตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป และผ่านเกณฑ์ฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานระดับดีเด่น
3)  ผลงานออกแบบที่ต้องส่ง ประกอบด้วย ผลงานขนาด A1 จำนวน 2 แผ่นมีรายละเอียดครบถ้วนตาม ข้อ 4) และบรรจุไฟล์ผลงานในซีดีหรือดีวีดี จำนวน 1 แผ่น ในรูปแบบไฟล์ PDF และ JPEG ขนาดความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 dpi
4) ผลงานออกแบบต้องประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
      - แนวคิดการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน
      - ผังอาคาร (Floor plan) รูปด้านและรูปตัดภายในอาคาร (Elevation and Section plan)ให้ครบถ้วน โดยให้สามารถเข้าใจรายละเอียดของแบบอาคารได้
      - ภาพทัศนียภาพ (Perspective) แสดงรายละเอียดการออกแบบในพื้นที่หลักอย่างน้อย 3 พื้นที่
      - รายละเอียดระบบเปลือกอาคาร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ การใช้พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีในอาคาร เพื่อใช้ประกอบการนำเสนอให้สื่อถึงแนวคิดการออกแบบอาคารที่ผ่านเกณฑ์ฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานระดับดีเด่น
     - ผลการประเมินค่าการอนุรักษ์พลังงานของอาคารด้วยโปรแกรม Building Energy Code (BEC) ประกอบด้วย ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังอาคาร (OTTV), ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาอาคาร (RTTV), ค่ากำลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุด (LPD), ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ำของระบบปรับอากาศ (Air Conditioning System) การใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable energy) และการใช้พลังงานรวม (Whole Building Energy)
 

รางวัลการประกวดรวม 200,000 บาท


ประเภทบุคคลทั่วไปออกแบบอาคารชุด เงินรางวัลรวม 100,000 บาท

  1. รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร
  2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 25,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร
  3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร
  4. รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้รับเงินรางวัลมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร


ประเภทนักศึกษาออกแบบอาคารสถานศึกษา เงินรางวัลรวม 100,000 บาท

  1. รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร
  2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 25,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร
  3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร
  4. รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้รับเงินรางวัลมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร


กำหนดระยะเวลา
ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 30 กันยายน 2561
ประกาศผลการตัดสินอย่างเป็นทางการ  30 กันยายน 2561 12 ตุลาคม 2561
   
การส่งผลงาน
ส่งด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน อาคาร 8 ชั้น 1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02 225 2412 โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมและกิจกรรมการฝึกอบรมโปรแกรม BEC ได้ที่  เว็บไซต์ www.2e-building.com และเพจเฟสบุ๊ค www.facebook.com/BECcenter