เกี่ยวกับ BEC Awards

งานมอบฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน (BEC Awards)

ที่มา

  • พพ.ออกกฎกระทรวงฯ ตั้งแต่ปี 2552 แต่ยังไม่มีสภาพบังคับใช้กับการออกแบบอาคารภาคเอกชนได้ เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก คกก.ควบคุมอาคารจึงจะสามารถนำไปบังคับใช้ตาม พรบ.ควบคุมอาคารได้ (ยังไม่ได้รับความเห็นชอบ)
  • ปัจจุบัน การบังคับใช้เกณฑ์การออกแบบอาคารใหม่ด้านพลังงาน (Building Energy Code) ถูกเสนอให้เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลผ่านสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยให้กรมโยธาธิการและผังเมือง กับพพ.ร่วมกันผลักดันแก้ไขปรับปรุงร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ให้ได้ภายในปี 62 (สถานภาพล่าสุดอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายของคณะอนุกรรมการควบคุมอาคาร คาดว่า จะเสนอ คกก.ควบคุมอาคารได้ภายในเดือน พ.ย. 2559)
  • ระหว่างรอการบังคับใช้ ที่ผ่านมา พพ.ผลักดันให้มีมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554 ให้อาคารภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ที่จะของบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่หรือดัดแปลงอาคาร ต้องให้ความร่วมมือตรวจประเมินแบบอาคารตามกฎกระทรวงฯ และเห็นชอบให้ สำนักงบประมาณพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณกับอาคารที่ได้ผ่านการตรวจประเมินแบบแล้ว เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556
  • พพ.ตั้งหน่วยงานภายใน ชื่อ ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็นหน่วยงานให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ ทางด้านวิชาการ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ จัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินแบบอาคาร รองรับการบังคับใช้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
  • พพ.จัดกิจกรรมการติดฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ในปี 2559 เป็นปีแรก เป็นส่วนหนึ่งของงานส่งเสริมและกระตุ้นให้ภาครัฐและเอกชน เห็นความสำคัญและดำเนินการออกแบบอาคารให้เป็นไปตามเกณฑ์ หรือดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบอาคารตามเกณฑ์ BEC
  • ปัจจุบัน พพ.จัดกิจกรรมการติดฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน มาทั้งหมด 4 ครั้งด้วยกัน คือ BEC Awards 2016, BEC Awards 2017, BEC Awards 2018 และ BEC Awards 2019

 

เกณฑ์การพิจารณาและวิธีการตัดสิน

  • คัดเลือกจากแบบอาคารภาครัฐและเอกชน ที่ส่งแบบอาคารมาตรวจประเมิน ตั้งแต่ปี 2552 – ปัจจุบัน
  • เกณฑ์การพิจารณาติดฉลากแบบอาคาร มีเงื่อนไขการผ่านเกณฑ์การออกแบบรายระบบ ได้แก่ ระบบกรอบอาคาร ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ระบบเครื่องปรับอากาศ และระบบผลิตน้ำร้อน (ถ้ามี)
  • วิธีการตัดสินการให้ฉลากแต่ละระดับ พิจารณาจาก ร้อยละของผลประหยัดจากค่าการใช้พลังงานรวมของอาคารที่ออกแบบจริง เปรียบเทียบกับค่าการใช้พลังงานรวมของอาคารมาตรฐานตามเกณฑ์ BEC ตัดสินโดยคณะกรรมการวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก
  • ระดับฉลาก มี 3 ระดับ ได้แก่

          ระดับดี           ต้องมีผลประหยัด ตั้งแต่ 30% แต่ไม่เกิน 50%

          ระดับดีมาก      ต้องมีผลประหยัด ตั้งแต่ 50% แต่ไม่เกิน 70%

          ระดับดีเด่น      ต้องมีผลประหยัด มากกว่า 70% ขึ้นไป