โครงการศึกษาและสาธิตการยกระดับเกณฑ์อาคาร ECON สู่เกณฑ์อาคาร Zero Energy Building

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกแบบอาคาร ที่มีผลต่อการใช้พลังงานโดยรวมของประเทศ จึงได้จัดทำโครงการศึกษาและสาธิตการยกระดับเกณฑ์อาคาร ECON สู่เกณฑ์อาคาร Zero Energy Building เพื่อเป็นอาคารตัวอย่างการออกแบบอาคารที่ใช้พลังงานต่ำมาก และมีการผลิตพลังงานสำหรับใช้ในอาคารจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับผู้ออกแบบและบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

zeb

zeb

zeb

zebzeb

zeb