ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่องสถานภาพการบังคับใช้กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2563

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

เรื่อง  สถานภาพการบังคับใช้กฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563

----------------------------------------------------------------------


                        ตามที่กระทรวงพลังงาน ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) โดยที่มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) ระบุว่า “ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 19 ถ้าคณะกรรมการควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารได้พิจารณาให้ความเห็นชอบที่จะนำมาใช้บังคับกับการควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วยแล้ว ให้ถือว่ากฎกระทรวงดังกล่าวมีผลเสมือนเป็นกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522”

ดังนั้น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ขอประกาศให้ทราบว่าปัจจุบันกฎกระทรวงดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมอาคาร ที่จะนำมาใช้บังคับกับการควบคุมอาคาร จึงยังไม่มีสภาพการบังคับใช้กับการขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารแต่อย่างใด จึงขอให้ผู้ประกอบการก่อสร้างอาคารดำเนินการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามขั้นตอนที่เคยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และหากมีประกาศหรือคำสั่งแจ้งเปลี่ยนแปลง จะประชาสัมพันธ์และประกาศเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

ไฟล์แนบ