BEC จัดกิจกรรมเชิงรุก (Road Show) ครั้งที่ 1 ณ เทศบาลนครนครราชสีมา

       ศูนย์ประสานงานการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้ร่วมกับเทศบาลนครนครราชสีมา จัดกิจกรรมเชิงรุก (Road Show) ครั้งที่ 1 การประชาสัมพันธ์โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกฎหมายการออกแบบอาคารฉบับใหม่ ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลนครนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา