BEC ร่วมกับบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ในการจัดสัมมนาการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 2

            ศูนย์ประสานงานการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ร่วมมือกับบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนาการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 10 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน แนวทางการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรม BEC เบื้องต้น 
            การจัดสัมมนาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครั้งนี้ ได้มุ่งเน้นด้านการประชาสัมพันธ์กฎหมายอาคารอนุรักษ์พลังงานที่จะประกาศใช้ในปลายปี 2562 รวมถึงแนวทางการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานให้กับบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ให้ทราบหลักเกณฑ์ มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งยังได้นำสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ มาจัดแสดง เช่น บอร์ดเผยแพร่เคลื่อนที่ได้ และคู่มือแนวทางการออกแบบฯ เป็นต้น