BEC ร่วมกับบริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด ในการจัดสัมมนาการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 3

            ศูนย์ประสานงานการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ร่วมมือกับบริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด จัดงานสัมมนาการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00  อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน แนวทางการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรม BEC เบื้องต้น 

            การจัดสัมมนาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครั้งนี้ ได้มุ่งเน้นด้านการประชาสัมพันธ์กฎหมายอาคารอนุรักษ์พลังงานที่จะประกาศใช้ในปี 2563 รวมถึงแนวทางการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานให้กับบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ให้ทราบหลักเกณฑ์ มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งยังได้นำสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง มาจัดแสดง เช่น บอร์ดเผยแพร่เคลื่อนที่ได้ และคู่มือแนวทางการออกแบบฯ เป็นต้น