BEC ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการจัดสัมมนาการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1

ศูนย์ประสานงานการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานสัมมนาการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) ห้อง 702 ชั้น 7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ โดยศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้คือ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน แนวทางการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรม BEC เบื้องต้น ให้แก่นิสิต อาจารย์ สถาปนิก วิศวะ และผู้สนใจที่เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งนี้