BEC ได้จัดกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3

 

BEC ได้จัดกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 3

ร่วมกับบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

 

ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 -12.00 น.

ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงงาน

แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 

           

            ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (BEC) ได้จัดการประชุมย่อยครั้งที่ 3 ร่วมกับทางบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยวาระการจัดประชุมครั้งนี้ ทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดทำร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2562 (มาตรฐาน BEC) กับอาคารสร้างใหม่หรือดัดแปลงที่มีขนาดพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 2,000 ตร.ม. ขึ้นไป

       ทาง พพ. ได้มีการรายงานสถานภาพปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างกฎกระทรวงฯ และการผลักดันให้เกิดการบังคับใช้ ซึ่งในระหว่างการรอให้เป็นกฎหมายบังคับใช้ พพ. จึงได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเครื่องมือในการตรวจประเมินแบบอาคาร ด้านข้อมูลวัสดุและอุปกรณ์ ด้านการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ และด้านระบบผู้ตรวจประเมินค่าการอนุรักษ์พลังงาน จำเป็นต้องมีการระดมความคิดเห็น หาแนวทางที่เหมาะสมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อพิจารณาผลตอบรับและขอความร่วมมือเพื่อผลักดันให้เกิดการเคลื่อนไหวในกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ประสานงานฯ