BEC ได้จัดอบรมโปรแกรมประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดการฝึกอบรมโปรแกรมประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร หรือโปรแกรม Building Energy Code (BEC) ให้กับหน่วยงานสถานศึกษา โดยการจัดอบรมโปรแกรมฯ ครั้งที่ 1 ได้จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในการรองรับการตรวจประเมินแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  และรับฟังความคิดเห็นของการใช้งานโปรแกรมตรวจประเมินแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารฯ ได้รับการต้อนรับและได้รับความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างดี