BEC ได้จัดอบรมโปรแกรมประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร ครั้งที่ 2 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดการฝึกอบรมโปรแกรมประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร หรือโปรแกรม Building Energy Code (BEC) ให้กับหน่วยงานสถานศึกษา โดยการจัดอบรมโปรแกรมฯ ครั้งที่ ได้จัดขึ้น ณ ห้อง E12 - 107 ตึก 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบังเมื่อวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2562 

เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในการรองรับการตรวจประเมินแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  และรับฟังความคิดเห็นของการใช้งานโปรแกรมตรวจประเมินแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน