BEC ได้จัดอบรมโปรแกรมประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

          ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดการฝึกอบรมโปรแกรมประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร หรือโปรแกรม ฺBuilding Energy Code (BEC) ให้กับหน่วยงานสถานศึกษา โดยการจัดอบรมโปรแกรมฯ ครั้งที่ ได้จัดขึ้น ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรใรการรองรับการตรวจประเมินแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  และรับฟังความคิดเห็นของการใช้งานโปรแกรมตรวจประเมินแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน