BEC ได้จัดอบรมโปรแกรมประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

         ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดการฝึกอบรมโปรแกรมประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร หรือโปรแกรม Building Energy Code (BEC) ให้กับหน่วยงานสถานศึกษา โดยการจัดอบรมโปรแกรมฯ ครั้งที่ 4 จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ AR115 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 26 - 27 กันยายน 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในการรองรับการตรวจประเมินแบบอาคารเพื่อการเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และรับฟังความคิดเห็นของการใช้งานโปรแกรมตรวจประเมินแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน