BEC ได้จัดอบรมโปรแกรมประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

              ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดการฝึกอบรมโปรแกรมประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร หรือโปรแกรม Building Energy Code (BEC) ให้กับหน่วยงานสถานศึกษา โดยการจัดอบรมโปรแกรมฯ ครั้งที่ 5 ได้จัดขึ้น ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในการรองรับการตรวจประเมินแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  และรับฟังความคิดเห็นของการใช้งานโปรแกรมตรวจประเมินแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน