BEC ได้ตรวจเยี่ยมอาคารที่ผ่านการตรวจประเมินแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น

          ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมอาคารอนุรักษ์พลังงานที่ผ่านการตรวจประเมิน เพื่อเป็นการติดตามผลการตรวจประเมินและรับรองแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ทางศูนย์ประสานงานฯ จึงได้เข้าเยี่ยมชมอาคาร Building E ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น  เมื่อวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
          ทั้งนี้ได้มีการบรรยายนำเสนอความเป็นมาของโครงการศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และมีการนำเสนอแนวทางการก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานของอาคาร Building E มา ณ โอกาสนี้