BEC ได้ตรวจเยี่ยมอาคารที่ผ่านการตรวจประเมินแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 3 ณ อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

        ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมอาคารอนุรักษ์พลังงานที่ผ่านการตรวจประเมิน เพื่อเป็นการติดตามผลการตรวจประเมินและรับรองแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ทางศูนย์ประสานงานฯ จึงได้เข้าเยี่ยมชมอาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562
          ทั้งนี้ได้มีการบรรยายนำเสนอความเป็นมาของโครงการศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และมีการนำเสนอสถานภาพการก่อสร้าง ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในอาคาร และแนวทางการก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานของอาคาร ณ โอกาสนี้