BEC ได้ตรวจเยี่ยมอาคารที่ผ่านการตรวจประเมินแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมอาคารอนุรักษ์พลังงานที่ผ่านการตรวจประเมิน เพื่อเป็นการติดตามผลการตรวจประเมินและรับรองแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ทางศูนย์ประสานงานฯ จึงได้เข้าเยี่ยมชมอาคารบริหารกลาง และอาคารอเนกประสงค์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รวมจำนวน อาคาร  ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 15.30 น. 

          ทั้งนี้ได้มีการบรรยายนำเสนอความเป็นมาของโครงการศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และมีการนำเสนอสถานภาพการก่อสร้าง ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในอาคาร และแนวทางการก่อสร้างของอาคารบริหารกลางและอาคารอเนกประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่