BEC ได้ตรวจเยี่ยมอาคารที่ผ่านการตรวจประเมินแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 6 ณ จังหวัดภูเก็ต

        ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมอาคารอนุรักษ์พลังงานที่ผ่านการตรวจประเมิน เพื่อเป็นการติดตามผลการตรวจประเมินและรับรองแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ทางศูนย์ประสานงานฯ จึงได้เข้าเยี่ยมชมโรงแรมแคสเซียภูเก็ต และศูนย์การค้าเซนทรัลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 2 อาคาร ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

 

          ทั้งนี้ได้มีการบรรยายนำเสนอความเป็นมาของโครงการศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และมีการนำเสนอสถานภาพการก่อสร้าง ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในอาคาร และแนวทางการก่อสร้างของโรงแรมและศูนย์การค้า