ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี

 • รายงานประจำปี 2563
  03 มี.ค. 2022
 • รายงานประจำปี 2562
  02 ธ.ค. 2019
 • รายงานประจำปี 2562
  28 ส.ค. 2019

ข้อกำหนด กฎหมาย

 • ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณ และการรับรองผลการตรวจประเมินในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานแต่ละระบบ การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร และการใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบต่าง ๆ ของอาคาร พ.ศ. 2564
  28 ธ.ค. 2021
 • ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดค่าเกณฑ์มาตรฐานอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2564
  27 ธ.ค. 2021
 • ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง การรับรองผู้ทำหน้าที่ผู้ตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2564
  09 พ.ย. 2021
 • กฎกระทรวงกฎกระทรวง กำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563
  11 ต.ค. 2021
 • แบบคำขอการรับรองผู้ตรวจประเมิน BEC
  11 ต.ค. 2021
 • ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณ์และวิธีการคํานวณในการออกแบบอาคารแต่ละระบบ การใช้พลังงานโดยรวมของอาคารและการใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบต่าง ๆ ของอาคาร
  28 ส.ค. 2019
 • ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กําหนดค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์ และค่าการส่องผ่านของแสงธรรมชาติต่อค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์ หน่วยงานทดสอบหาค่ามาตรฐานพลังงานของกระจกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
  28 ส.ค. 2019
 • กฎกระทรวง กําหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๒
  28 ส.ค. 2019

สื่อประชาสัมพันธ์

 • บอร์ดเผยแพร่ BEC
  13 ธ.ค. 2021
 • คู่มือแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน
  12 ธ.ค. 2021
 • โครงการศึกษาและสาธิตการยกระดับเกณฑ์อาคาร ECON สู่เกณฑ์อาคาร Zero Energy Building
  16 ก.ย. 2021
 • แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ ปี 2563
  01 ก.ค. 2021
 • แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ ปี 2562
  28 ส.ค. 2019
 • แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ ปี 2561
  28 ส.ค. 2019
 • แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ ปี 2560
  28 ส.ค. 2019
 • แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ ปี 2559
  28 ส.ค. 2019
 • แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ ปี 2558
  28 ส.ค. 2019

คู่มือ และสื่อการสอน

 • คู่มือการออกแบบอาคารภาครัฐที่จะก่อสร้างใหม่ให้เป็นอาคารเขียวภาครัฐ
  12 ม.ค. 2021
 • คู่มือการใช้งานโปรแกรม BEC ระบบ Web-based
  26 มิ.ย. 2020
 • คู่มือ BEC ฉบับปี 2562
  29 ต.ค. 2019
 • คู่มืออบรมการตรวจประเมินแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
  28 ส.ค. 2019
 • คู่มือแนวทางการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560
  28 ส.ค. 2019
 • คู่มือวัสดุอุปกรณ์อนุรักษ์พลังงาน
  28 ส.ค. 2019
 • คู่มือประชาสัมพันธ์ฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน
  28 ส.ค. 2019
 • คู่มือประชาสัมพันธ์การติดฉลากประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่
  28 ส.ค. 2019
 • คู่มือสื่อการสอนโปรแกรม BEC Web-based
  28 ส.ค. 2019

อื่น ๆ

 • แบบฟอร์ม ศออ.02
  06 ธ.ค. 2019