ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

การยื่นขอการรับรองผู้ตรวจประเมินอาคารอนุรักษ์พลังงาน BEC

เปิดให้ยื่นขอการรับรองผู้ตรวจประเมินอาคารอนุรักษ์พลังงาน สำหรับทุกท่านที่ผ่านหลักสูตรผู้ตรวจประเมินแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน หรือหลักสูตรผู้ตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงาน

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่องสถานภาพการบังคับใช้กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2563

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง สถานภาพการบังคับใช้กฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์

กฎกระทรวง BEC ยังไม่มีผลบังคับใช้กับการขออนุณาตก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคาร ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร

กฎกระทรวง BEC ยังไม่มีผลบังคับใช้กับการขออนุณาตก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคาร ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร อ้างอิงจาก พ.ร.บ.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไข 2550) มาตรา 20

โครงการศึกษาและสาธิตการยกระดับเกณฑ์อาคาร ECON สู่เกณฑ์อาคาร Zero Energy Building

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกแบบอาคาร ที่มีผลต่อการใช้พลังงานโดยรวมของประเทศ