ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่องสถานภาพการบังคับใช้กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2563

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง สถานภาพการบังคับใช้กฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์

กฎกระทรวง BEC ยังไม่มีผลบังคับใช้กับการขออนุณาตก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคาร ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร

กฎกระทรวง BEC ยังไม่มีผลบังคับใช้กับการขออนุณาตก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคาร ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร อ้างอิงจาก พ.ร.บ.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไข 2550) มาตรา 20

โครงการศึกษาและสาธิตการยกระดับเกณฑ์อาคาร ECON สู่เกณฑ์อาคาร Zero Energy Building

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกแบบอาคาร ที่มีผลต่อการใช้พลังงานโดยรวมของประเทศ

ครม. เห็นชอบร่างกฎกระทรวง BEC เตรียมเริ่มบังคับใช้กับอาคารขนาดพื้นที่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.

ประกาศขั้นตอนการให้บริการตรวจประเมินแบบฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส Covid-19

1. ป้อนข้อมูลเบื้องต้นของอาคารลงในแบบฟอร์ม ศออ.02 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ : Download 2. รวบรวมข้อมูลแบบก่อสร้างอาคาร และบันทึกลงแผ่น CD ในรูปของไฟล์ AutoCAD หรือ PDF