ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2E

โครงการศึกษาและสาธิตการยกระดับเกณฑ์อาคาร ECON สู่เกณฑ์อาคาร Zero Energy Building

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกแบบอาคาร ที่มีผลต่อการใช้พลังงานโดยรวมของประเทศ

ครม. เห็นชอบร่างกฎกระทรวง BEC เตรียมเริ่มบังคับใช้กับอาคารขนาดพื้นที่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.

ประกาศขั้นตอนการให้บริการตรวจประเมินแบบฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส Covid-19

1. ป้อนข้อมูลเบื้องต้นของอาคารลงในแบบฟอร์ม ศออ.02 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ : Download 2. รวบรวมข้อมูลแบบก่อสร้างอาคาร และบันทึกลงแผ่น CD ในรูปของไฟล์ AutoCAD หรือ PDF

การออกบูธกิจกรรมในงานสัมมนาวิชาการความเหมาะสมของการติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าในอาคารและโรงงานควบคุม

ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้ร่วมออกบูธในงานสัมมนาวิชาการความเหมาะสมของการติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าในอาคารและโรงงานควบคุม

BEC ร่วมกับบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ในการจัดสัมมนาการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 5

ศูนย์ประสานงานการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ร่วมมือกับบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนาการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 5 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา