การตรวจสอบสถานะการตรวจประเมินแบบอาคาร

ID ชื่อหน่วยงาน / อาคาร วันที่ได้รับเอกสาร รับเรื่อง ตรวจสอบเอกสาร ตรวจประเมินแบบ ลงนามหนังสือ หมายเหตุ
2e63-02 โครงการศิริราชสัปปายสถานเพื่อการบริรักษ์ อาคารอาการบำบัด × ×
2e63-03 โครงการศิริราชสัปปายสถานเพื่อการบริรักษ์ อาคารผู้ป่วยใน × ×
2e63-01 โครงการศิริราชสัปปายสถานเพื่อการบริรักษ์ อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ × ×
2e62-093 บริษัท รามบุตรีรุ่งเรือง จำกัด - THE VILLA CHA CHA CHALOKLUM อาคาร 2
2e62-094 บริษัท รามบุตรีรุ่งเรือง จำกัด - THE VILLA CHA CHA CHALOKLUM อาคาร 3
2e62-092 บริษัท รามบุตรีรุ่งเรือง จำกัด - THE VILLA CHA CHA CHALOKLUM อาคาร 1
2e62-091 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ - อาคารอเนกประสงค์์ ค.ส.ล. ชั้นเดียว

แบบอาคารไม่ครบ

2e62-089 โรงพยาบาลสตึก - อาคารพักเจ้าหน้าที่ 2 ชั้น พร้อมระบบบำบัดขนาด 400 ลูกบาศก์เมตร

อาคารหอพัก ไม่เข้าข่ายต้องตรวจประเมินแบบอาคาร

2e62-090 โรงพยาบาลสตึก - อาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้น จำนวน 1565 เตียง

แบบอาคารไม่ครบ

2e62-088 โรงพยาบาลสตึก - อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ คสล.4 ชั้น

แบบอาคารไม่ครบ

2e62-087 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
2e62-086 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี - อาคารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว
2e62-085 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี - อาคารศูนย์เฉพาะโรค หัวใจ มะเร็ง และรังสีวินิจฉัย 10 ชั้น
2e62-081 บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด - โครงการลุมพินีพาร์ค บรมราชชนนี-สิรินธร : Lpark-BS อาคาร B
2e62-084 บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด - โครงการลุมพินีมิกซ์ นราธิวาส-รัชดา : LX-NR
2e62-079 บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด - โครงการลุมพินีวิลล์ สุขสวัสดิ์ พระราม 2 : LV-SWRM2
2e62-082 บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด - โครงการลุมพินีพาร์ค บรมราชชนนี-สิรินธร : Lpark-BS อาคาร C
2e62-080 บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด - โครงการลุมพินีพาร์ค บรมราชชนนี-สิรินธร : Lpark-BS อาคาร A
2e62-083 บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด - โครงการลุมพินี เพลส เตาปูน อินเตอร์เชนจ์ : LP-TP
2e62-076 บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด - โครงการสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขต EEC เฟส 1 อาคาร CANTEEN
2e62-077 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ - กลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการวิชาชีพครู อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 7 ชั้น
2e62-075 บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด - โครงการสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขต EEC เฟส 1 อาคาร ADMIN
2e62-078 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ - กลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการวิชาชีพครู อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น
2e62-074 สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข - อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพและฝึกอบรม 5 ชั้น
2e62-073 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา - อาคารผู้ป่วยนอก มูลนิธิสยามบรมราชกุมารี
2e62-072 บริษัท พีเอสมดแดงมอเตอร์ จำกัด - อาคารโชว์รูมพีเอสมดแดงมอเตอร์ สาขาศรีสะเกษ
2e62-069 กรมท่าอากาศยาน - อาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ พร้อมอาคารประกอบ ท่าอากาศยานแม่สอด
2e62-067 กรมท่าอากาศยาน - อาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานขอนแก่น
2e62-068 กรมท่าอากาศยาน - อาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานตรัง
2e62-063 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - อาคารฝึกปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพศึกษา