การตรวจสอบสถานะการตรวจประเมินแบบอาคาร

ID ชื่อหน่วยงาน / อาคาร วันที่ได้รับเอกสาร รับเรื่อง ตรวจสอบเอกสาร ตรวจประเมินแบบ ลงนามหนังสือ หมายเหตุ
2e63-14 บริษัท สถาปนิกตุลา จำกัด - เดอะ พาโนร่า พัทยา
2e63-15 บริษัท สถาปนิกตุลา จำกัด - โฮสเทล วิสต้า นาเกลือ
2e63-12 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - โครงการอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ พร้อมระบบสาธารณูปการ อาคารพิพิธภัณฑ์
2e63-13 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ พร้อมระบบสาธารณูปการ อาคารโรงมหรสพ
2e63-10 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล - โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี อาคารโรงพยาบาล
2e63-11 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล - อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี อาคาร Buffer
2e63-09 บริษัท เกทเวย์ อาร์คิเท็ค จำกัด - อาคารศูนย์บริการงานวิศวกรรมและงานวิเคราะห์ทดสอบ (NFET) อาคาร 2
2e63-08 บริษัท เกทเวย์ อาร์คิเท็ค จำกัด - อาคารศูนย์บริการงานวิศวกรรมและงานวิเคราะห์ทดสอบ (NFET) อาคาร 1
2e63-06 บริษัท เกทเวย์ อาร์คิเท็ค จำกัด - อาคารอเนกประสงค์และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ ที่ทำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี
2e63-07 บริษัท เกทเวย์ อาร์คิเท็ค จำกัด - อาคารศูนย์สาธิต กรมควบคุมโรค
2e63-05 มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด - อาคารเรียนอเนกประสงค์ และปฏิบัติการ อาคาร B
2e63-04 มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด - อาคารเรียนอเนกประสงค์ และปฏิบัติการ อาคาร A
2e63-02 โครงการศิริราชสัปปายสถานเพื่อการบริรักษ์ อาคารอาการบำบัด
2e63-03 โครงการศิริราชสัปปายสถานเพื่อการบริรักษ์ อาคารผู้ป่วยใน
2e63-01 โครงการศิริราชสัปปายสถานเพื่อการบริรักษ์ อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ
2e62-093 บริษัท รามบุตรีรุ่งเรือง จำกัด - THE VILLA CHA CHA CHALOKLUM อาคาร 2
2e62-094 บริษัท รามบุตรีรุ่งเรือง จำกัด - THE VILLA CHA CHA CHALOKLUM อาคาร 3
2e62-092 บริษัท รามบุตรีรุ่งเรือง จำกัด - THE VILLA CHA CHA CHALOKLUM อาคาร 1
2e62-091 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ - อาคารอเนกประสงค์์ ค.ส.ล. ชั้นเดียว

แบบอาคารไม่ครบ

2e62-089 โรงพยาบาลสตึก - อาคารพักเจ้าหน้าที่ 2 ชั้น พร้อมระบบบำบัดขนาด 400 ลูกบาศก์เมตร

อาคารหอพัก ไม่เข้าข่ายต้องตรวจประเมินแบบอาคาร

2e62-090 โรงพยาบาลสตึก - อาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้น จำนวน 1565 เตียง

แบบอาคารไม่ครบ

2e62-088 โรงพยาบาลสตึก - อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ คสล.4 ชั้น

แบบอาคารไม่ครบ

2e62-087 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
2e62-086 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี - อาคารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว
2e62-085 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี - อาคารศูนย์เฉพาะโรค หัวใจ มะเร็ง และรังสีวินิจฉัย 10 ชั้น
2e62-081 บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด - โครงการลุมพินีพาร์ค บรมราชชนนี-สิรินธร : Lpark-BS อาคาร B
2e62-084 บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด - โครงการลุมพินีมิกซ์ นราธิวาส-รัชดา : LX-NR
2e62-079 บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด - โครงการลุมพินีวิลล์ สุขสวัสดิ์ พระราม 2 : LV-SWRM2
2e62-082 บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด - โครงการลุมพินีพาร์ค บรมราชชนนี-สิรินธร : Lpark-BS อาคาร C
2e62-080 บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด - โครงการลุมพินีพาร์ค บรมราชชนนี-สิรินธร : Lpark-BS อาคาร A