การตรวจสอบสถานะการตรวจประเมินแบบอาคาร

ID ชื่อหน่วยงาน / อาคาร วันที่ได้รับเอกสาร รับเรื่อง ตรวจสอบเอกสาร ตรวจประเมินแบบ ลงนามหนังสือ หมายเหตุ
2e-003 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี × ×
2e-001 อาคารปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา × ×
2e-006 โครงการ Chateau in Town จรัญสนิทวงศ์ 96/2 อาคาร B บริษัท พระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2e-004 อาคารปฏิบัติการขั้นสูง ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ × ×
2e-002 อาคารศูนย์เรียนรวม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี × ×
อาคารปฏิบัติการรวม
2e-005 โครงการ Chateau in Town จรัญสนิทวงศ์ 96/2 อาคาร A บริษัท พระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด × ×