การตรวจสอบสถานะการตรวจประเมินแบบอาคาร

ID ชื่อหน่วยงาน / อาคาร วันที่ได้รับเอกสาร รับเรื่อง ตรวจสอบเอกสาร ตรวจประเมินแบบ ลงนามหนังสือ หมายเหตุ
2e62-086 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี - อาคารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว
2e62-085 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี - อาคารศูนย์เฉพาะโรค หัวใจ มะเร็ง และรังสีวินิจฉัย 10 ชั้น
2e62-081 บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด - โครงการลุมพินีพาร์ค บรมราชชนนี-สิรินธร : Lpark-BS อาคาร B
2e62-084 บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด - โครงการลุมพินีมิกซ์ นราธิวาส-รัชดา : LX-NR
2e62-079 บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด - โครงการลุมพินีวิลล์ สุขสวัสดิ์ พระราม 2 : LV-SWRM2
2e62-082 บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด - โครงการลุมพินีพาร์ค บรมราชชนนี-สิรินธร : Lpark-BS อาคาร C
2e62-080 บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด - โครงการลุมพินีพาร์ค บรมราชชนนี-สิรินธร : Lpark-BS อาคาร A
2e62-083 บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด - โครงการลุมพินี เพลส เตาปูน อินเตอร์เชนจ์ : LP-TP
2e62-076 บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด - โครงการสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขต EEC เฟส 1 อาคาร CANTEEN
2e62-077 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ - กลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการวิชาชีพครู อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 7 ชั้น
2e62-075 บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด - โครงการสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขต EEC เฟส 1 อาคาร ADMIN
2e62-078 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ - กลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการวิชาชีพครู อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น
2e62-074 สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข - อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพและฝึกอบรม 5 ชั้น
2e62-073 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา - อาคารผู้ป่วยนอก มูลนิธิสยามบรมราชกุมารี
2e62-072 บริษัท พีเอสมดแดงมอเตอร์ จำกัด - อาคารโชว์รูมพีเอสมดแดงมอเตอร์ สาขาศรีสะเกษ
2e62-069 กรมท่าอากาศยาน - อาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ พร้อมอาคารประกอบ ท่าอากาศยานแม่สอด
2e62-067 กรมท่าอากาศยาน - อาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานขอนแก่น
2e62-068 กรมท่าอากาศยาน - อาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานตรัง
2e62-063 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - อาคารฝึกปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพศึกษา
2e62-061 บริษัท สถาปนิกตุลา จำกัด - โครงการ เดอะ มาริน ภูเก็ต อาคาร B
2e62-066 โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา - อาคารผู้ป่วยนอก (อาคาร คสล. 2 ชั้น)
2e62-064 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - อาคารศูยน์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
2e62-062 บริษัท เคแปลน จำกัด - อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางกระดี่ 3 ชั้น จังหวัดปทุมธานี
2e62-067 โรงพยาบาลเชียงคำ - อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ
2e62-060 บริษัท สถาปนิกตุลา จำกัด - โครงการ เดอะ มาริน ภูเก็ต อาคาร A
2e62-065 บริษัท อีโม-ดี จำกัด - อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ
2e62-059 บริษััท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) - คอนโด เดอะ คอร์ทยาด จ.ระยอง
2e62-058 บริษััท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) - โรงแรมฟอร์จูน ซีวิว จ.ระยอง
2e62-057 บริษัท ชินอิจิ โปร เอนจิเนียริ่ง จำกัด - โครงการ The Collect Condominium Rachada 36
2e62-056 บริษัท ชินอิจิ โปร เอนจิเนียริ่ง จำกัด - โครงการ PINO HOTEL