ฐานข้อมูลอาคารที่ตรวจประเมินแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน (BEC)

ID ชื่อหน่วยงาน / อาคาร จังหวัด ประเภทอาคาร ภูมิภาค หน่วยงาน หน่วยงานที่ส่งตรวจ หน่วยงานเจ้าของอาคาร
2e63-02 โครงการศิริราชสัปปายสถานเพื่อการบริรักษ์ อาคารอาการบำบัด นนทบุรี โรงพยาบาล ภาคกลาง ภาครัฐ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
2e63-03 โครงการศิริราชสัปปายสถานเพื่อการบริรักษ์ อาคารผู้ป่วยใน นนทบุรี โรงพยาบาล ภาคกลาง ภาครัฐ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
2e63-01 โครงการศิริราชสัปปายสถานเพื่อการบริรักษ์ อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ นนทบุรี โรงพยาบาล ภาคกลาง ภาครัฐ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
2e62-093 บริษัท รามบุตรีรุ่งเรือง จำกัด - THE VILLA CHA CHA CHALOKLUM อาคาร 2 สุราษฎร์ธานี โรงแรม ภาคใต้ ภาคเอกชน บริษัท รามบุตรีรุ่งเรือง จำกัด บริษัท รามบุตรีรุ่งเรือง จำกัด
2e62-094 บริษัท รามบุตรีรุ่งเรือง จำกัด - THE VILLA CHA CHA CHALOKLUM อาคาร 3 สุราษฎร์ธานี โรงแรม ภาคใต้ ภาคเอกชน บริษัท รามบุตรีรุ่งเรือง จำกัด บริษัท รามบุตรีรุ่งเรือง จำกัด
2e62-092 บริษัท รามบุตรีรุ่งเรือง จำกัด - THE VILLA CHA CHA CHALOKLUM อาคาร 1 สุราษฎร์ธานี โรงแรม ภาคใต้ ภาคเอกชน บริษัท รามบุตรีรุ่งเรือง จำกัด บริษัท รามบุตรีรุ่งเรือง จำกัด
2e62-091 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ - อาคารอเนกประสงค์์ ค.ส.ล. ชั้นเดียว ร้อยเอ็ด สถานศึกษา ภาคอีสาน ภาครัฐ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
2e62-089 โรงพยาบาลสตึก - อาคารพักเจ้าหน้าที่ 2 ชั้น พร้อมระบบบำบัดขนาด 400 ลูกบาศก์เมตร บุรีรัมย์ ภาคอีสาน ภาครัฐ โรงพยาบาลสตึก โรงพยาบาลสตึก
2e62-090 โรงพยาบาลสตึก - อาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้น จำนวน 1565 เตียง บุรีรัมย์ โรงพยาบาล ภาคอีสาน ภาครัฐ โรงพยาบาลสตึก โรงพยาบาลสตึก
2e62-088 โรงพยาบาลสตึก - อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ คสล.4 ชั้น บุรีรัมย์ โรงพยาบาล ภาคอีสาน ภาครัฐ โรงพยาบาลสตึก โรงพยาบาลสตึก
2e62-087 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ชลบุรี โรงพยาบาล ภาคตะวันออก ภาครัฐ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2e62-086 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี - อาคารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว เพชรบุรี สถานศึกษา ภาคกลาง ภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2e62-085 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี - อาคารศูนย์เฉพาะโรค หัวใจ มะเร็ง และรังสีวินิจฉัย 10 ชั้น เพชรบุรี โรงพยาบาล ภาคกลาง ภาครัฐ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
2e62-081 บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด - โครงการลุมพินีพาร์ค บรมราชชนนี-สิรินธร : Lpark-BS อาคาร B กรุงเทพมหานคร สำนักงาน กรุงเทพฯ ภาคเอกชน บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด
2e62-084 บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด - โครงการลุมพินีมิกซ์ นราธิวาส-รัชดา : LX-NR กรุงเทพมหานคร อาคารชุด กรุงเทพฯ ภาคเอกชน บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด
2e62-079 บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด - โครงการลุมพินีวิลล์ สุขสวัสดิ์ พระราม 2 : LV-SWRM2 กรุงเทพมหานคร อาคารชุด กรุงเทพฯ ภาคเอกชน บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด
2e62-082 บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด - โครงการลุมพินีพาร์ค บรมราชชนนี-สิรินธร : Lpark-BS อาคาร C กรุงเทพมหานคร อาคารชุด กรุงเทพฯ ภาคเอกชน บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด
2e62-080 บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด - โครงการลุมพินีพาร์ค บรมราชชนนี-สิรินธร : Lpark-BS อาคาร A กรุงเทพมหานคร อาคารชุด กรุงเทพฯ ภาคเอกชน บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด
2e62-083 บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด - โครงการลุมพินี เพลส เตาปูน อินเตอร์เชนจ์ : LP-TP กรุงเทพมหานคร อาคารชุด กรุงเทพฯ ภาคเอกชน ไบริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด
2e62-076 บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด - โครงการสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขต EEC เฟส 1 อาคาร CANTEEN กรุงเทพมหานคร สำนักงาน กรุงเทพฯ ภาคเอกชน บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด
2e62-077 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ - กลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการวิชาชีพครู อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 7 ชั้น ศรีสะเกษ สถานศึกษา ภาคอีสาน ภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2e62-075 บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด - โครงการสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขต EEC เฟส 1 อาคาร ADMIN กรุงเทพมหานคร สำนักงาน กรุงเทพฯ ภาคเอกชน บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด
2e62-078 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ - กลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการวิชาชีพครู อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น ศรีสะเกษ สถานศึกษา ภาคอีสาน ภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2e62-074 สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข - อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพและฝึกอบรม 5 ชั้น กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาล กรุงเทพฯ ภาครัฐ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
2e62-073 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา - อาคารผู้ป่วยนอก มูลนิธิสยามบรมราชกุมารี นครนายก โรงพยาบาล ภาคกลาง ภาครัฐ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
2e62-072 บริษัท พีเอสมดแดงมอเตอร์ จำกัด - อาคารโชว์รูมพีเอสมดแดงมอเตอร์ สาขาศรีสะเกษ ศรีสะเกษ สำนักงาน ภาคอีสาน ภาคเอกชน บริษัท พีเอสมดแดงมอเตอร์ จำกัด บริษัท พีเอสมดแดงมอเตอร์ จำกัด
2e62-069 กรมท่าอากาศยาน - อาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ พร้อมอาคารประกอบ ท่าอากาศยานแม่สอด ตาก อาคารชุมนุมคน ภาคเหนือ ภาครัฐ กรมท่าอากาศยาน กรมท่าอากาศยาน
2e62-067 กรมท่าอากาศยาน - อาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานขอนแก่น ขอนแก่น อาคารชุมนุมคน ภาคอีสาน ภาครัฐ กรมท่าอากาศยาน กรมท่าอากาศยาน
2e62-068 กรมท่าอากาศยาน - อาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานตรัง ตรัง อาคารชุมนุมคน ภาคใต้ ภาครัฐ กรมท่าอากาศยาน กรมท่าอากาศยาน
2e62-063 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - อาคารฝึกปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพศึกษา กรุงเทพมหานคร สถานศึกษา กรุงเทพฯ ภาครัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี