ฐานข้อมูลอาคารที่ตรวจประเมินแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน (BEC)

ID ชื่อหน่วยงาน / อาคาร จังหวัด ประเภทอาคาร ภูมิภาค หน่วยงาน หน่วยงานที่ส่งตรวจ หน่วยงานเจ้าของอาคาร
2e63-14 บริษัท สถาปนิกตุลา จำกัด - เดอะ พาโนร่า พัทยา ชลบุรี อาคารชุด ภาคตะวันออก ภาคเอกชน บริษัท สถาปนิกตุลา จำกัด บริษัท สถาปนิกตุลา จำกัด
2e63-15 บริษัท สถาปนิกตุลา จำกัด - โฮสเทล วิสต้า นาเกลือ ชลบุรี โรงแรม ภาคตะวันออก ภาคเอกชน บริษัท สถาปนิกตุลา จำกัด บริษัท สถาปนิกตุลา จำกัด
2e63-12 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - โครงการอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ พร้อมระบบสาธารณูปการ อาคารพิพิธภัณฑ์ เชียงราย โรงมหรสพ ภาคเหนือ ภาครัฐ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2e63-13 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ พร้อมระบบสาธารณูปการ อาคารโรงมหรสพ เชียงราย โรงมหรสพ ภาคเหนือ ภาครัฐ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2e63-10 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล - โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี อาคารโรงพยาบาล กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาล ภาคกลาง ภาครัฐ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2e63-11 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล - อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี อาคาร Buffer กรุงเทพมหานคร สำนักงาน ภาคกลาง ภาครัฐ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2e63-09 บริษัท เกทเวย์ อาร์คิเท็ค จำกัด - อาคารศูนย์บริการงานวิศวกรรมและงานวิเคราะห์ทดสอบ (NFET) อาคาร 2 ปทุมธานี สำนักงาน ภาคกลาง ภาครัฐ บริษัท เกทเวย์ อาร์คิเท็ค จำกัด สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2e63-08 บริษัท เกทเวย์ อาร์คิเท็ค จำกัด - อาคารศูนย์บริการงานวิศวกรรมและงานวิเคราะห์ทดสอบ (NFET) อาคาร 1 ปทุมธานี สำนักงาน ภาคกลาง ภาครัฐ บริษัท เกทเวย์ อาร์คิเท็ค จำกัด สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2e63-06 บริษัท เกทเวย์ อาร์คิเท็ค จำกัด - อาคารอเนกประสงค์และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ ที่ทำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี ลพบุรี สำนักงาน ภาคกลาง ภาคเอกชน บริษัท เกทเวย์ อาร์คิเท็ค จำกัด ทำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2e63-07 บริษัท เกทเวย์ อาร์คิเท็ค จำกัด - อาคารศูนย์สาธิต กรมควบคุมโรค กรุงเทพมหานคร สำนักงาน ภาคกลาง ภาคเอกชน บริษัท เกทเวย์ อาร์คิเท็ค จำกัด กรมควบคุมโรค
2e63-05 มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด - อาคารเรียนอเนกประสงค์ และปฏิบัติการ อาคาร B ร้อยเอ็ด สถานศึกษา ภาคอีสาน ภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
2e63-04 มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด - อาคารเรียนอเนกประสงค์ และปฏิบัติการ อาคาร A ร้อยเอ็ด สถานศึกษา ภาคอีสาน ภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
2e63-02 โครงการศิริราชสัปปายสถานเพื่อการบริรักษ์ อาคารอาการบำบัด นนทบุรี โรงพยาบาล ภาคกลาง ภาครัฐ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
2e63-03 โครงการศิริราชสัปปายสถานเพื่อการบริรักษ์ อาคารผู้ป่วยใน นนทบุรี โรงพยาบาล ภาคกลาง ภาครัฐ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
2e63-01 โครงการศิริราชสัปปายสถานเพื่อการบริรักษ์ อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ นนทบุรี โรงพยาบาล ภาคกลาง ภาครัฐ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
2e62-093 บริษัท รามบุตรีรุ่งเรือง จำกัด - THE VILLA CHA CHA CHALOKLUM อาคาร 2 สุราษฎร์ธานี โรงแรม ภาคใต้ ภาคเอกชน บริษัท รามบุตรีรุ่งเรือง จำกัด บริษัท รามบุตรีรุ่งเรือง จำกัด
2e62-094 บริษัท รามบุตรีรุ่งเรือง จำกัด - THE VILLA CHA CHA CHALOKLUM อาคาร 3 สุราษฎร์ธานี โรงแรม ภาคใต้ ภาคเอกชน บริษัท รามบุตรีรุ่งเรือง จำกัด บริษัท รามบุตรีรุ่งเรือง จำกัด
2e62-092 บริษัท รามบุตรีรุ่งเรือง จำกัด - THE VILLA CHA CHA CHALOKLUM อาคาร 1 สุราษฎร์ธานี โรงแรม ภาคใต้ ภาคเอกชน บริษัท รามบุตรีรุ่งเรือง จำกัด บริษัท รามบุตรีรุ่งเรือง จำกัด
2e62-091 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ - อาคารอเนกประสงค์์ ค.ส.ล. ชั้นเดียว ร้อยเอ็ด สถานศึกษา ภาคอีสาน ภาครัฐ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
2e62-089 โรงพยาบาลสตึก - อาคารพักเจ้าหน้าที่ 2 ชั้น พร้อมระบบบำบัดขนาด 400 ลูกบาศก์เมตร บุรีรัมย์ ภาคอีสาน ภาครัฐ โรงพยาบาลสตึก โรงพยาบาลสตึก
2e62-090 โรงพยาบาลสตึก - อาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้น จำนวน 1565 เตียง บุรีรัมย์ โรงพยาบาล ภาคอีสาน ภาครัฐ โรงพยาบาลสตึก โรงพยาบาลสตึก
2e62-088 โรงพยาบาลสตึก - อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ คสล.4 ชั้น บุรีรัมย์ โรงพยาบาล ภาคอีสาน ภาครัฐ โรงพยาบาลสตึก โรงพยาบาลสตึก
2e62-087 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ชลบุรี โรงพยาบาล ภาคตะวันออก ภาครัฐ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2e62-086 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี - อาคารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว เพชรบุรี สถานศึกษา ภาคกลาง ภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2e62-085 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี - อาคารศูนย์เฉพาะโรค หัวใจ มะเร็ง และรังสีวินิจฉัย 10 ชั้น เพชรบุรี โรงพยาบาล ภาคกลาง ภาครัฐ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
2e62-081 บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด - โครงการลุมพินีพาร์ค บรมราชชนนี-สิรินธร : Lpark-BS อาคาร B กรุงเทพมหานคร สำนักงาน กรุงเทพฯ ภาคเอกชน บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด
2e62-084 บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด - โครงการลุมพินีมิกซ์ นราธิวาส-รัชดา : LX-NR กรุงเทพมหานคร อาคารชุด กรุงเทพฯ ภาคเอกชน บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด
2e62-079 บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด - โครงการลุมพินีวิลล์ สุขสวัสดิ์ พระราม 2 : LV-SWRM2 กรุงเทพมหานคร อาคารชุด กรุงเทพฯ ภาคเอกชน บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด
2e62-082 บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด - โครงการลุมพินีพาร์ค บรมราชชนนี-สิรินธร : Lpark-BS อาคาร C กรุงเทพมหานคร อาคารชุด กรุงเทพฯ ภาคเอกชน บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด
2e62-080 บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด - โครงการลุมพินีพาร์ค บรมราชชนนี-สิรินธร : Lpark-BS อาคาร A กรุงเทพมหานคร อาคารชุด กรุงเทพฯ ภาคเอกชน บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด