ฐานข้อมูลอาคารที่ตรวจประเมินแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน (BEC)

ID ชื่อหน่วยงาน / อาคาร จังหวัด ประเภทอาคาร ภูมิภาค หน่วยงาน หน่วยงานที่ส่งตรวจ หน่วยงานเจ้าของอาคาร
2e62-033 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล - อาคารกายวิภาคศาสตร์ทางคลินิก สมุทรปราการ สถานศึกษา ภาคกลาง ภาครัฐ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2e62-036 บริษัท ปรีดา เรียลเอสเตท จำกัด - โครงการ กรีเน่ คอนโด ดอนเมือง - สรงประภา (เฟส1) อาคาร C กรุงเทพมหานคร อาคารชุด ภาคกลาง ภาคเอกชน บริษัท ปรีดา เรียลเอสเตท จำกัด บริษัท ปรีดา เรียลเอสเตท จำกัด
2e62-034 บริษัท ปรีดา เรียลเอสเตท จำกัด - โครงการ กรีเน่ คอนโด ดอนเมือง - สรงประภา (เฟส1) อาคาร A กรุงเทพมหานคร อาคารชุด ภาคกลาง ภาคเอกชน บริษัท ปรีดา เรียลเอสเตท จำกัด บริษัท ปรีดา เรียลเอสเตท จำกัด
2e62-031 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - อาคารโรงพยาบาลสัตว์ เชียงใหม่ สถานศึกษา ภาคเหนือ ภาครัฐ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2e62-032 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะสัตวแพทยศาสตร์ เชียงใหม่ สถานศึกษา ภาคเหนือ ภาครัฐ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2e62-030 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา ระยอง อาคารชุมนุมคน ภาคตะวันออก ภาครัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2e62-029 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - อาคารอุทยานเทคโนโลยี กรุงเทพมหานคร สถานศึกษา ภาคกลาง ภาครัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2e62-028 สำนักงานออกแบบ สำนักการโยธา - สำนักงานเขตลาดกระบังแห่งใหม่ กรุงเทพมหานคร สำนักงาน ภาคกลาง ภาครัฐ สำนักงานออกแบบ สำนักการโยธา สำนักงานออกแบบ สำนักการโยธา
2e62-027 บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด - อาคารที่ทำการตรวจเงินแผ่นดินแห่งใหม่ (สตง.) (ปรับปรุง) กรุงเทพมหานคร สถานศึกษา ภาคกลาง ภาคเอกชน บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด
2e62-026 สถาบันเทคโนโลยี ไทย - ญี่ปุ่น - อาคาร E (ปรับปรุง) กรุงเทพมหานคร สถานศึกษา ภาคกลาง ภาครัฐ สถาบันเทคโนโลยี ไทย - ญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยี ไทย - ญี่ปุ่น
2e62-025 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา - อาคารหอประชุม นครราชสีมา อาคารชุมนุมคน ภาคอีสาน ภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2e62-023 บริษัท ชินอิจิ โปร เอนจิเนียริ่ง จำกัด - THE RICHY CONDOMINIUM กรุงเทพมหานคร อาคารชุด ภาคกลาง ภาคเอกชน บริษัท ชินอิจิ โปร เอนจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)
2e62-024 บริษัท ชินอิจิ โปร เอนจิเนียริ่ง จำกัด - VERY2 Condominium (Building-A) สมุทรปราการ อาคารชุด ภาคกลาง ภาคเอกชน บริษัท ชินอิจิ โปร เอนจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท เทคลิฟวิ่ง จำกัด
2e62-021 บริษัท ปิโตรพลัส เคมีคอล จำกัด - อาคารปิโตรพลัสกรุ๊ป กรุงเทพมหานคร สำนักงาน ภาคกลาง ภาคเอกชน บริษัท ปิโตรพลัส เคมีคอล จำกัด บริษัท ปิโตรพลัส เคมีคอล จำกัด
2e62-020 บริษัท ปิโตรพลัส เคมีคอล จำกัด - อาคารปิโตรพลัสกรุ๊ป กรุงเทพมหานคร สำนักงาน ภาคกลาง ภาคเอกชน บริษัท ปิโตรพลัส เคมีคอล จำกัด บริษัท ปิโตรพลัส เคมีคอล จำกัด
2e62-022 การเคหะแห่งชาติ - อาคารสำนักงานสูง 7 ชั้น (อาคาร 6) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร สำนักงาน ภาคกลาง ภาครัฐ การเคหะแห่งชาติ การเคหะแห่งชาติ
2e62-019 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ - อาคารสำนักงานอนุรักษ์พลังงานศูนย์อำนวยการบริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา สำนักงาน ภาคใต้ ภาครัฐ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
2e62-018 บริษัท เคแปลน จำกัด - ปิยพัทธ์เพลส คอนโดมิเนียม อาคาร A ชลบุรี อาคารชุด ภาคตะวันออก ภาคเอกชน บริษัท เคแปลน จำกัด บริษัท ปิยพัทธ์เพลส จำกัด
2e62-017 บริษัท เคแปลน จำกัด - มารินาแจด คอนโดมิเนียม ปทุมธานี อาคารชุด ภาคกลาง ภาคเอกชน บริษัท เคแปลน จำกัด บริษัท ทรี เรียลเอสเตท จำกัด
2e62-016 บริษัท เกทเวย์ อาร์คิเท็ค จำกัด - อาคารกองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ชลบุรี สำนักงาน ภาคตะวันออก ภาคเอกชน บริษัท เกทเวย์ อาร์คิเท็ค จำกัด ฐานทัพเรือสัตหีบ
2e62-015 บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด - สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม บางพลี กรุงเทพมหานคร สำนักงาน ภาคกลาง ภาคเอกชน บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
2e62-014 บริษัท ชินอิจิ โปร เอนจิเนียริ่ง จำกัด - VERY LASALLE CONDOMINIUM กรุงเทพมหานคร อาคารชุด ภาคกลาง ภาคเอกชน บริษัท ชินอิจิ โปร เอนจิเนียริ่ง จ ากัด บริษัท เทคลิฟวิ่ง จ ากัด
2e62-013 บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด - อาคารโรงยิมและสนามกีฬากลางแจ้ง สมุทรปราการ อาคารชุมนุมคน ภาคกลาง ภาคเอกชน บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2e62-011 บริษัท เบนชิค จำกัด - Alliance Francaise สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพมหานคร สำนักงาน ภาคกลาง ภาคเอกชน บริษัท เบนซิค จำกัด สมาคมฝรั่งเศส
2e62-012 บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) - อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. กรุงเทพมหานคร สำนักงาน ภาคกลาง ภาคเอกชน บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)
2e62-010 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี - อาคารคลอดและพักผู้ป่วยใน 90 เตียง ปัตตานี โรงพยาบาล ภาคใต้ ภาครัฐ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี
2e62-008 บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) - โรงแรม ฟอร์จูน บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ โรงแรม ภาคอีสาน ภาคเอกชน บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)
2e62-009 บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) - โรงแรม แกรนด์ ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช โรงแรม ภาคใต้ ภาคเอกชน บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)
2e62-007 บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) - อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค กรุงเทพมหานคร สำนักงาน ภาคกลาง ภาคเอกชน บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)
2e62-003 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี - อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ จันทบุรี สถานศึกษา ภาคตะวันออก ภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี