ฐานข้อมูลอาคารที่ตรวจประเมินแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน (BEC)

ID ชื่อหน่วยงาน / อาคาร จังหวัด ประเภทอาคาร ภูมิภาค หน่วยงาน หน่วยงานที่ส่งตรวจ หน่วยงานเจ้าของอาคาร
2e62-001 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา - อาคารปฏิบัติการรวม นครราชสีมา สถานศึกษา ภาคอีสาน ภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2e62-006 บริษัท พระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - โครงการ Chateau in Town จรัญสนิทวงศ์ 96/2 อาคาร B กรุงเทพมหานคร อาคารชุด ภาคกลาง ภาคเอกชน บริษัท พระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัท พระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2e62-004 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - อาคารปฏิบัติการขั้นสูง ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ระยอง สถานศึกษา ภาคตะวันออก ภาครัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2e62-002 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี - อาคารศูนย์เรียนรวม คณะครุศาสตร์ จันทบุรี สถานศึกษา ภาคตะวันออก ภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2e62-005 บริษัท พระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - โครงการ Chateau in Town จรัญสนิทวงศ์ 96/2 อาคาร A กรุงเทพมหานคร อาคารชุด ภาคกลาง ภาคเอกชน บริษัท พระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัท พระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด