buildingenergycode

ครม. เห็นชอบร่างกฎกระทรวง BEC เตรียมเริ่มบังคับใช้กับอาคารขนาดพื้นที่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.